Amber
Chelsea Bixby Lane Lindsay Christie Okay Sharon
5 juli 1 vecka 2 veckor 3 veckor 4 veckor 5 veckor 6 veckor 7 veckor 8 veckor 9 veckor 10 veckor 11 veckor 12 veckor
66 137 198 291 401 539 650 794 954 1080 1237    
12 dagar
4,5 veckor
8 veckor
veckor
   
   
veckor
   
   
veckor
   
   
veckor